Liczba odwiedzin strony: 24879 Osób na stronie: 7
 

Belka Piotr. Kancelaria Radcy Prawnego

 
Dziennik Ustaw 2009 Nr 112 poz. 933 - Powierzenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. z dnia 15 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §   1.  Powierza się Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie, jako zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", udzielanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. §   2.  Powierza się Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. wykonywanie kontroli realizacji warunków zezwoleń, o których mowa w § 1. §   3.  Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kwartalną informację o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń niezwłocznie po ich udzieleniu. §   4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2) ______ 1)    Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 2)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej...
Monitor Polski 2008 Nr 13 poz. 129 - Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
UCHWAŁA Nr 21 RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 13 lutego 2008 r.) Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §   1.  1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 6888 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w regionie Świętokrzyskie w Polsce, CCI 2007PL161PO018, zwanego dalej "RPO", przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 725.807.266 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 2.613.994.868,5 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę. 2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:   1)   Rozwój przedsiębiorczości;   2)   Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;   3)   Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu;   4)   Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej;   5)   Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport;   6)   Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast;   7)   Pomoc techniczna. §   2.  1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne,...
KRS 0000350858 - MULTI MONTANA JAROSŁAW POLAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MULTI MONTANA JAROSŁAW POLAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-03-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ 47 10-307 OLSZTYN M. OLSZTYN M. OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
739-377-84-95 280484908 0000350858
KRS 0000350857 - CALER SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CALER SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADRZECZNA 16a/H3/G-1,3,5 05-552 WÓLKA KOSOWSKA LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350857
KRS 0000350856 - LUXURY SOPOT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LUXURY SOPOT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
REJA 10 81-874 SOPOT M. SOPOT M. SOPOT POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350856
KRS 0000350855 - FINANSE "KANCELARIA BROCHOCKI" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FINANSE "KANCELARIA BROCHOCKI" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-03-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 14 00-325 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-247-58-05 142293503 0000350855
KRS 0000350854 - OUTPUT42 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OUTPUT42 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LAWENDOWA 59 55-080 KRZEPTÓW KĄTY WROCŁAWSKIE WROCŁAWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350854
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Bydgoszcz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Belka Piotr. Kancelaria Radcy Prawnego
adwokat kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskiesyndyk kujawsko-pomorskieuczelnia prawnicza kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama